Упутства ауторима

Радови које аутори шаљу за објављивање у Српском историјском часопису, годишњаку Удружења историчара Републике Српске „Милорад Екмечић“, морају бити оригинални, до сада необјављени или послати на објављивање у друге часописе. Радови могу бити, поред српског језика, написани на руском и енглеском језику. Да би рад био објављен потребно је да добије двије позитивне рецензије. Рецензије су анонимне.

У часопису се објављују: оригинални научни радови, прегледни радови, научна полемика, критика и прикази књига.

Препорука је да радови не прелазе 16 страница писаног текста, научна полемика и критика 5 страница, а приказ књиге 3 странице.

Потребно је поштовати сљедећа упутства приликом писања рада

Име и презиме аутора и мјесто запослења наводе се у горњем лијевом углу у формату times new roman 12 pt без прореда.

Наслов рада наводи се у формату times new roman 12 pt, великим словима, болдовано, на средини стране, проред 1.5.

Апстракт (сажетак) наводи се у формату times new roman 11 pt, обичним словима, без прореда. Апстракт може да садржи до 150 ријечи.

Кључне ријечи се наводе испод апстракта у формату times new roman 11 pt, обичним словима, без прореда. Број кључних ријечи или групе ријечи може бити од 5 до 8.

Главни текст рада наводи се у формату times new roman 12 pt, обичним словима, проред 1.5.

Наслови и поднаслови у раду наводе се у формату times new roman 12 pt, обичним словима, прореда 1.5. Наслови и поднаслови у раду се не нумеришу.

Резиме се наводи на крају рада на енглеском језику, ако је рад писан на српском језику. Уколико је рад писан на руском или енглеском језику, резиме се пише на српском језику. Резиме треба да садржи до 300 ријечи. Резиме се наводи у формату times new roman 11 pt, обичним словима без прореда.

Наслов рада у резимеу треба да је преведен на језик на који је преведен и резиме у формату times new roman 11 pt, великим словима, болдовано, без прореда.

Кључне ријечи треба превести на језик на који је преведен резиме у формату times new roman 11 pt, обична слова без прореда.

На крају рада наводи се попис кориштене литературе према Чикаго стилу (Chicago Style).

Лекторисане радове аутори шаљу на мејл адресу: uirsme2016@gmail.com. Радови се примају до 1. септембра, за број у текућој години. Часопис излази једном годишње.

Навођење референци:

У првој фусноти се наводи пуна референца са могућношћу давања скраћенице која ће бити коришћења у каснијем навођењу. Код узастопног навођења аутора и дјела користи се: Исто, Ibid. Фусноте се пишу у формату times new roman 10 pt, обична слова без прореда. Цитирано дјело се наводи писмом којим је писано и језиком којим је писано.

Референце се наводе на сљедећи начин: